EN | TH

รับการตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

725297
724777
724796
725303
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จ.สงขลา ในการเข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ ตามกำหนดแผนการตรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการตรวจความปลอดภัยฯ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสถานประกอบการในการค้นหาสภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และหากสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมให้มีประสิทธิภาพแล้ว สถานประกอบการต่าง ๆ จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงภัยและความสูญเสียในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของสถานประกอบการอีกด้วย ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565