EN | TH

รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA)

P1780767
P1780778
P1780759
P1780783
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับการตรวจประเมิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy หรือ PDPA) ครั้งที่ 2/2565 โดย บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (Personal Data Protection) PDPA ซึ่งองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีการตรวจประเมินและรับคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 และ 26 พฤษภาคม 2565
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์ http://localhost/ww/privacy-policy/ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้