EN | TH

ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บริจาคโลหิต_190711_0002
บริจาคโลหิต_190711_0003
บริจาคโลหิต_190711_0004
บริจาคโลหิต_190711_0005
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง โลหิตบริจาค 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต โดยสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม และใช้ได้ตรงตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562