EN | TH

วันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567

ปก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) ร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนของรางวัล เนื่องใน #วันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567
จัดโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังปกป้องสถาบันและรวมพลังต่อต้านยาเสพติด มอบทุนการศึกษา จับฉลากมอบรางวัล ชมการแสดงนิทรรศการ และการประกวดขวัญใจแรงงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ และประชาชนผู้ใช้แรงงาน เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันจะนำมาสู่สันติสุขในวงการแรงงาน
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี