06

EN | TH

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่อำเภอควนเนียง จ.สงขลา

สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค
725458
725456
725222
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอควนเนียง ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ทางอำเภอควนเนียงจะนำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในอำเภอต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565