EN | TH

อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3

อบรมการสื่อสาร
อบรมการสื่อสาร363_๒๐๐๙๒๓_29
อบรมการสื่อสาร363_๒๐๐๙๒๓_36
อบรมการสื่อสาร363_๒๐๐๙๒๓_42
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เข้าใจหลักการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างปัจจัยทางบวกภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อองค์กร ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563