EN | TH

อบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016

อบรม Microsoft Office
303262
303270
303258
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office Word 2016 (Document management) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสาร มีความสามารถในการสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ โดยมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยในทุกขั้นตอนของการจัดทำเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บมจ.พีพี ไพร์ม โครงการ People Park อ่อนนุช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564