EN | TH

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015

P1790071
P1790053
P1790064
P1790095
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงหลักการของข้อกำหนดฯ การนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุม บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565