EN | TH

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า

P1650633
P1650761
P1650796
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ บทลงโทษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเจาะลึกทุกข้อมูลเทคนิคการทำงานกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ
ณ บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563