06

EN | TH

แนวทางการรับรองเครื่องหมาย HALAL

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

🚩บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการรับรองเครื่องหมาย Halal ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขอรับรองมาตรฐาน Halal โรงงานผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง จ.เพชรบุรี โดยท่านวิทยากร อาจารย์ประสาร บุญส่ง ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
✅ว่าด้วยเครื่องหมายฮาลาลที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจากโรงงานหรือสถานที่ผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากองค์กรศาสนาอิสลามแล้ว พบว่าวัตถุดิบส่วนผสม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่มีสิ่งต้องห้าม (ฮะรอม) หรือขัดแย้งต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ได้
✅โดยมีหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
🔹แนวทางการรับรอง Halal ของประเทศไทย
🔹บริบทการรับรอง Halal ตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม
🔹ภาพรวมตลาดอาหารฮาลาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรฮาลาลต่างประเทศ
🔹มาตรฐานอาหารฮาลาล / ฮาลาล-ซุบฮัต-ฮารอม ตามศาสนบัญญัติ
▶️เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี