06

EN | TH

โครงการทำดีที่บางเหรียง ร่วมกับสนง.ประมง จ.สงขลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนิน #โครงการทำดีที่บางเหรียง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบางเหรียง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแสดงพลังในการร่วมดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง และสร้างคลังอาหารในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปูทะเล ปูดำ และปลาชนิดต่างๆ
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 ณ ท่าน้ำวัดบางเหรียง หมู่ที่ 3 และ ท่าน้ำโรงเรียนวัดบางทีง หมู่ 7