06

EN | TH

โครงการบัณฑิตไทยลักซปี13 ภาคกลาง

o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514614947_181126_0005
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514614947_181126_0004
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514614947_181126_0003
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514614947_181126_0002
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514614947_181126_0001
previous arrow
next arrowบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ ดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยลักซ์ ปี13” ประจำปี 2561 ภาคกลาง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาภายในชุมชน และบุตรพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับภาคกลางมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในการเปิดงานและมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ฯ อีกทั้งยังเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหาร กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เราตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชน และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน