EN | TH

โครงการบัณฑิตไทยลักซปี13 สปป ลาว

o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514491525_181121_0001
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514491525_181121_0002
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514491525_181121_0003
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514491525_181121_0004
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218514491525_181121_0005
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใน สปป.ลาว มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสาธิต ชัยเลิศ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป.ลาว, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, หัวหน้าศึกษาเมือง, รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไห่ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านไห่ สปป.ลาว