06

EN | TH

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคอีสาน

19130

ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยเริ่มทำพิธีส่งมอบในภาคอีสานเป็นแห่งแรก ซึ่งโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคอีสานมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ทุน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณไว สายกระสุน ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคอีสาน, ร้อยเอกไชยฏ์วิทย์ ไชยรบ หัวหน้าผู้ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ นำโดย นายประทีป สงค์กล้า, หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายสมศักดิ์ แสนกล้า ผู้ใหญ่บ้านบ้านราวนคร, ผู้ปกครองนักเรียน, นายสุรชิต เนื้อละออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวนคร พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561