EN | TH

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_0
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_1
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_2
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_3
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_4
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_5
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_6
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_7
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_8
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_9
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_10
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_11
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_12
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_13
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_14
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_15
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_16
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_17
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_18
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_19
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_20
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_21
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_22
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_23
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_24
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_25
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_26
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_27
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_28
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_29
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_30
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_31
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_32
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_33
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_34
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_35
LINE_ALBUM_ฝาก_๒๓๐๗๐๑_36
previous arrow
next arrow
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดย สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และหน่วยงานฝึก บริษัท เซ้าเทอร์นเซฟตี้ จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ดังนี้
1. เสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การแจ้งการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น
2. เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการสังเกตการณ์มาปรับปรุง ข้อบกพร้อมของแผนฉุกเฉนให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
3. เพื่อสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและ การมีส่วนร่วมในการเข้าทำการระงับเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์จำลองนี้
4. สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ หน่วยงานเอกชน ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
สถานการณ์จำลอง ดังนี้
การเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณจุดต่างๆ
ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2
แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานดับเพลิง และหน่วยแพทย์ในพื้นที่
พบว่ามีพนักงานหมดสติ และสูญหาย
ทีมดับเพลิงและรถดับเพลิงระงับเหตุไว้ได้
ผู้อำนวยการจึงได้ประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา