EN | TH

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ซ้อมดับเพลิง
LINE_ALBUM_ฝึกซ้อม​ดับเพลิงแบะอพยพ​หนีไฟ64_๒๑๑๒๒๑_19
LINE_ALBUM_ฝึกซ้อม​ดับเพลิงแบะอพยพ​หนีไฟ64_๒๑๑๒๒๑_63
DSC_0209
previous arrow
next arrow
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การแจ้งการแก้ไขสถานการณ์หลังเกิดเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น
2. เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการสังเกตการณ์มาปรับปรุง ข้อบกพร้อมของแผนฉุกเฉนให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
3. เพื่อสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและ การมีส่วนร่วมในการเข้าทำการระงับเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์จำลองนี้
4. สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ หน่วยงานเอกชน ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
สถานการณ์จำลอง ดังนี้
– เพลิงไหม้บริเวณห้อง Boiller น้ำมันเตาโรงกุ้ง
– ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2
– แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานดับเพลิง อบต.หนองชุมพล
– พบว่ามีพนักงานสูญหาย 1 คน
– ทีมดับเพลิงและรถดับเพลิงระงับเหตุไว้ได้
– ผู้อำนวยการจึงได้ประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม-บจก.ไทยลักซ์ฯ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี