EN | TH

โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562

1
2
3
4
previous arrow
next arrowโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุปี2562 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 “ร่วมเป็นพลังใจ ห่วงใยทุกการเดินทาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสัญจรในช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในมิติด้านสังคม และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร สำหรับกิจกรรมหลักที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นในโครงการฯ ดังกล่าว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยฯ “ดื่มไม่ขับ เราทำได้” , บริการน้ำดื่มไทยลักซ์ และแจกม่านบังแดดรถยนต์ เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2562 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว กรมทางหลวง จ.เพชรบุรี (ฝั่งขาลงใต้) และสี่แยกตลาดรุ่งโรจน์ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง บางกล่ำ จ.สงขลา