EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียง

โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  220  ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  โดยที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 78  โรงเรียน มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 940,000 บาท

โครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ  และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอน เสริมสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปัจจัยการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3  หน่วยงาน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีจากโปรตีนผลผลิตปลาที่ได้ และนำมาประกอบอาหาร ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง เสริมรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]