EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 3/2562 ภาคตะวันออก

68740980_2716948494984606_4691631457343373312_o
69047061_2716945501651572_1885573578762485760_o
69225393_2716948898317899_2965436560087973888_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 3 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ รร.ตชด.บ้านน้ำแดง รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม และ รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ฯ จ.จันทบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 โดยมี พ.ต.ท.วิบูลย์ อุ่นนันกาศ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 3 โรงเรียน ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี โดยนายชัชวาล อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำของบริษัทฯ คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านหมอเล็ก) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 3 โรงเรียน โดยมีครูใหญ่แต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา) จ.จันทบุรี

นอกจากนี้โครงการฯ ดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดี มีคุณค่าจากสัตว์น้ำที่ได้เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ของเด็กในวัยเรียน และ “พลังชีวิต” จากองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพ