06

EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 3/2562 ภาคกลาง

P1420476
P1420769
P1420786
previous arrow
next arrow

โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี3_2562 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูงยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดี มีคุณค่าจากสัตว์น้ำที่ได้เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ของเด็กในวัยเรียน และ “พลังชีวิต” จากองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน รร.ตชด.ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย และ รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี ในพื้นที่ภาคกลาง สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เป็นพื้นที่แรกในการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยมี พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 5 โรงเรียน ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) จ.กาญจนบุรี