06

EN | TH

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

1
2
ปก
previous arrow
next arrow

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เนื่องในวันกตัญญูเทศบาลตำบลบางเหรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี และให้บุตรหลานได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ในรูปแบบกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของที่ระลึก
นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุต้นแบบอีกด้วย
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา