EN | TH

โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฯ”

P1230312
P1230379
P1230421
P1230432
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย นายนันทน์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่อง ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติฯ”เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 
 
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สำคัญในการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดี สานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่น ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้แก่บ้านเมือง ทั้งนี้ ยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ร่วมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี), องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.พีพี ไพร์ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง เพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลน เช่น เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย และการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างอาชีพ จากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า และนำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก การรับจ้างดูแล ฟื้นฟู ต้นกล้าในป่าชายเลนที่ทำการเพาะปลูกใหม่ ให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการคือ ปลูกป่าชายเลนด้วยกล้าไม้ 1,000 ต้น และปล่อยปูแสมสู่ระบบนิเวศ ณ พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ 4 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีผู้ร่วมงานจากส่วนงานราชการ สถานศึกษา จิตอาสา สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานมากกว่า 300 ราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561