EN | TH

การตรวจสอบด้านสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจสอบด้านสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในสถานประกอบการ โดย สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร/คณะทำงานจป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน/คปอ.วาระ 2566-2567 และผู้เกี่ยวข้องงานด้านสาธารณสุขของบริษัทฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ
โดยมีข้อหัวการตรวจประเมินโดยสังเขป ดังนี้
1. หน่วยงานที่ดูและข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุขภายในโรงงาน ห้องน้ำ น้ำดื่ม ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์
2. หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับใบผ่านการอบรมที่บังคับตามกฎหมาย เช่น จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร,คปอ.,ผู้ควบคุมปั้นจั่น,ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า,ผู้บังคับโฟล์คลิฟท์,อบรมพนักงานเข้าใหม่/ย้ายงาน,
ผู้ปฏิบัติงานที่สูง
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น ปล่องระบายอากาศ ลิฟท์ รอกไฟฟ้า เครื่องสูบน้าดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถโฟล์คลิฟท์ หม้อไอน้า รายงานคปอ. และรายงานผล
การตรวจสุขภาพประจำปี
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกที่มีการครอบครองหรือใช้สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ
รายงานการตรวจสอบอาคารและระบบไฟฟ้าประจำปี
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการ ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี