EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล (Inhouse Trainning)
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ภูษิตา ตันติวราชัย จาก บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยและการทำงานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี สามารถระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยลดการประมาท และสร้างความลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงการยกมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี และวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริมทักษะในการทำงานให้ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน และเก็บกู้สารเคมีที่รั่วไหลได้ และสร้างวินัยในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
#ภาคทฤษฎี (Training session)
– ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
– การเก็บกู้สารเคมีและวิธีระงับเหตุฉุกเฉิน
– ความหมายของสารเคมี
– ความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสารเคมี
– สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี
– ความหมายของรหัสที่แสดงความเป็นอันตราย
– การใช้ข้อมูลความปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการ
– การจำแนกประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตราย
– การขนย้ายและจัดเก็บสารเคมีภายใน/นอก อาคาร
#ภาคกิจกรรมพิจารณาพื้นที่จัดเก็บสารเคมี (Work Shop)
– ทดลองการอพยพผู้ที่โดนสารเคมี และการทำ CPR
วันที่ 18 ต.ค. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี