EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ประจำปี 2566 ตามกฎกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและชีวอนามัย กฎหมายความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการงาน การค้นหาอันตราย การป้องกันและควบคุมอันตรายในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งลดความสูญเสียของสถานประกอบกิจการ และสังคมส่วนรวม
โดยมีหัวข้อหลักสูตรในการฝึกอบรม ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
– กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี