EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร เพื่อรองรับ GHP

317860894_600066152120455_8833220846119134753_n (1)
317998373_600065455453858_7885856985739821892_n
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_0
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_1
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_2
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_4
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_5
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_6
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_7
LINE_ALBUM_อบรม GHPs 2.12.65_๒๒๑๒๐๒_8
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร เพื่อรองรับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GHP (Good Hygiene Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good
Manufacturing Practice) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย GMP เพื่อให้การผลิตอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี การผลิตที่ดี การตรวจสอบย้อนกลับที่กำหนดสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน และสภาวะการปฏิบัติงานที่กำหนดพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP
โดยหลักสูตรดังกล่าว ครอบคลุมทั้งการควบคุมอันตรายในอาหาร การผลิตขั้นต้น การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ การฝึกอบรมและความสามารถ การบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการควบคุมสัตว์นำโรค สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค และขนส่งสินค้า
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี