EN | TH

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพฯ

o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193646_181224_0001
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193646_181224_0002
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193646_181224_0003
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193646_181224_0004
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193646_181224_0005
previous arrow
next arrow

ตัวแทนบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับเกียรติบัตร ในงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุม เพื่อใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์หาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชา สุทธิวรกุล วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561