EN | TH

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement

1
2
4
321671347_513437124185627_3672642559653037799_n
321313249_865867168063635_6095097006724760143_n
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2565

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโทกฤษณะ วโรภาษ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท ร่วมกัน
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงตระหนักเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว