EN | TH

ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ปกร่วมสนับสนุน
414692457_883619247098476_7767634108580524834_n
414698020_883618733765194_6724111831983659789_n
414636875_883618737098527_3175024140351366047_n
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และบุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
#CSR_PPPRIME_THAILUXE