EN | TH

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566

S__7364883_0
S__7364885_0
S__7364886_0
S__7364887_0
S__7364874_0
S__7364878_0
S__7364879_0
S__7364880_0
S__7364881_0
S__7364882_0
S__7364872_0
S__7364875_0
S__7364876_0
S__7364877_0
S__7364863_0
S__7364864_0
S__7364865_0
S__7364866_0
S__7364867_0
S__7364868_0
S__7364869_0
S__7364870_0
S__7364871_0
S__7364861_0
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ร่วมงาน #วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “รวมพลัง เครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมภัยสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีนายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้
– การมอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ
– การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ (ภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์)
– การมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค-บริโภคต่างๆ
การสนับสนุนอาหารกลางวัน
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐ ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี