EN | TH

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
previous arrow
next arrow

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและจัดอบรม ประจำปี 2566 โดยสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ่าเอกศุภบูรณ์ บุญคล้อย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.เพื่อเสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิง ต่อการตอบสนองและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2.เพื่อนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมมาปรับปรุงและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและมีส่วนร่วมในการระงับเหตุฉุกเฉินสถานการณ์จำลองครั้งนี้
4.สร้างความมั่นใจในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงาน คณะกรรมการ หน่วยงานเอกชนรอบข้าง และหน่วยงานท้องถิ่น
สถานการณ์จำลอง
– เพลิงไหม้เครื่องโม่อาหาร B ผู้ควบคุมใช้ถังดับเพลิงประเภท A ดับไม่ได้
– ผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับที่ 2
– ทีมฉุกเฉินของบริษัท ใช้ถังดับเพลิงประเภท A และสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุเบื้องต้น
– ไม่สามารถระงับเหตุได้ แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิง
– พบว่ามีพนักงานสูญหาย 1 คน
– เมื่อระงับเหตุแล้ว ผู้อำนวยการประกาศเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม-บจก.ไทยลักซ์ฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี