EN | TH

โครงการพีพีไพร์มไทยลักซ์แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจปี14

15
14
9
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
previous arrow
next arrow

ประมวลภาพ #โครงการพีพีไพร์มไทยลักซ์แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจปี14
ระหว่าง วันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านปริโกร, บ้านทีผะแหล่, บ้านตะกอคะ แห่งต้นน้ำเงา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และ สาธารณูปโภค ด้วยความร่วมมือของลูกค้าตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริโภค
การร่วมจัดทำ/จัดเลี้ยงอาหาร
การส่งมอบ ปลูกสร้าง และซ่อมแซม อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และอื่นๆ
การมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมสันทนาการสำหรับเยาวชนชาวเขา
การแสดงของเยาวชนชาวเขา
ทั้งนี้การดำเนินโครงการ พีพีไพร์ม-ไทยลักซ์- แม่โจ้สานฝันปันน้ำใจ ปี14/2565 ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกท่าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ แล้วพบกันใหม่ในปี 15/2566 #อิ่มบุญ_อิ่มใจไปกับพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์