EN | TH

CSR โครงการบัณฑิต พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ มอบทุนการศึกษา และบุตรพนักงาน ประจำปี 2566

S__7356595_0
S__7356597_0
S__7356598_0
S__7356586_0
S__7356587_0
S__7356588_0
S__7356589_0
S__7356590_0
S__7356591_0
S__7356592_0
S__7356593_0
S__7356594_0
previous arrow
next arrow

ประมวลภาพการมอบทุนการศึกษา #โครงการบัณฑิตพีพีไพร์ม_ไทยลักซ์ ประจำปี 2566
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบุตรพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นหนึ่งในสวัสดิการพิเศษของบุคลกรภายในองค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 ข้อ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม-บจก.ไทยลักซ์ฯ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนบ้านเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
#CSR_PPPRIME_THAILUXE