EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี3/2562 ภาคเหนือ

67574929_2661919860487470_2290729852522725376_o
67428008_2661926687153454_4873955250010062848_o
67283832_2661922417153881_6192594906637139968_o
66999423_2661910433821746_8865551400822636544_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูงยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดี มีคุณค่าจากสัตว์น้ำที่ได้เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ของเด็กในวัยเรียน และ “พลังชีวิต” จากองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพ

ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต รร.ตชด.บ้านดอยล้าน ศกร.ตชด.บ้านห้วยน้ำกืน ศกร.ตชด.บ้านจะนู จ.เชียงราย และ ศกร.ตชด.บ้านห้วยปุ้ม จ.พะเยา สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โดยมี พ.ต.ท.วิชัย จำปาทุม รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 5 โรงเรียน ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 (ค่ายพญางำเมือง) จ.พะเยา