06

EN | TH

PP PRIME-THAI LUXE ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อPBSS_๒๑๐๕๒๓_0
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อPBSS_๒๑๐๕๒๓_28
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อPBSS_๒๑๐๕๒๓_32
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อPBSS_๒๑๐๕๒๓_29
previous arrow
next arrow

พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ตั้งการ์ดสูง ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของบริษัทฯ โดยเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ถึงความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าและบริการ ณ สำนักงานสำนักงาน/โรงงานผลิต จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564