EN | TH

PP PRIME – THAI LUXE ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ

P1740200
P1740181
P1740203
P1740192
previous arrow
next arrow

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ เราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียได้กลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564