EN | TH

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์

ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนิน “โครงการบัณฑิต พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ฯ” เราได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และบุตรพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมมากกว่า 2,351 ทุน มูลค่างบประมาณกว่า 7,965,000 บาท

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชน ให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน