EN | TH

โครงการประมงโรงเรียน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยการสนับสนุน อาหารสัตว์น้ำ และแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยดำเนินการมาแล้วมากกว่า 110 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมมูลค่าอาหารสัตว์น้ำ เป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 4,100,000 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมตลอดมา

แต่ทั้งนี้พบว่ายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแนวตะเข็บชายแดนไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย