โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี3/2562 ภาคเหนือ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูงยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเกิด “พลังใจ” จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ “พลังงาน” จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดี มีคุณค่าจากสัตว์น้ำที่ได้เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง “พลังสมอง” จากการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ของเด็กในวัยเรียน และ “พลังชีวิต” จากองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคเหนือ […]

PPPM ลงนาม MOU กับ ESCO เพื่อให้บริการ O&M โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมทั้งงานวิศวกรรม แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ เพื่อมอบหมายให้ ESCO เป็นผู้ดำเนินงาน (Operator) ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ในเมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคาร เอ็กโก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม […]

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณคงคาราม, วัดธรรมประดิษฐ์ จ.สมุทรสงคราม วัดเขาสะแก และวัดหนองชุมพล จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชาพระรัตนตรัย ตลอดการจำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง โลหิตบริจาค 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต โดยสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม และใช้ได้ตรงตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายชาญชัย นุชเรือน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางกนกวัลย์ วรรณบุตร คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายประวีณ ดีขจรเดช คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 2 3 5