ประวัติบริษัทที่สำคัญ

ประวัติบริษัทที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

2530

ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งจากประเทศไต้หวัน และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

2533

เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยการลดการนำเข้าอาหารสัตว์นํ้า

2537

ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547

ขยายกำลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 21.43

2548

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

2551

หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนฐานการผลิตมายังโรงงานเพชรบุรี

2555

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ) จากสถาบัน ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2556

 • ลงทุนในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
 • เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ

2558

 • เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา
 • ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์จำกัด (มหาชน)
 • ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ฟู้ดโปรดักส์จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด) เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A&W โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • ลงทุนในโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ

2560

 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ภายใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (SNS)
 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (AomoriAomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ
 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (AomoriAomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ
 • ทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โครงการ
 • ทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท 4 บริษัท ดังนี้
  - Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station NoNo.1 Liaison Company จำนวน 2 โครงการ
  - NIS Binary Power Plant Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ
  - Dual Energy Binary Power Plant No 1 Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ
  - Lena Power Station No 1 Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ
 • ลงทุนเข้าซื้อบริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (P Green Energy Co., LtdLtd.) (ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น)
 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ

2561

 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (AomoriAomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 โครงการ
 • จัดตั้งบริษัท ออริจิน จำกัด โดยบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
 • ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนาม กับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ จำกัด ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการริเวอร์ไซด์”
 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE WW2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP WW2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน เป็น 843,813,359 บาท
  (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE WW3)
  (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private PlacementPlacement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) , แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ , แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (LogoLogo) และตราประทับของบริษัท
 • จัดตั้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนของบริษัท
 • โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Tranfer : PBT) ด้านธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ไปบริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2563

 • ตั้งคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ
 • แก้ไขข้อกาหนดสิทธิให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดหุ้นกู้รุ่น TLUXE 205 AA จากเดิมที่ครบกำหนด 8 พฤษภาคม 2563 เป็นครบกำหนด 8 พฤษภาคม 2564 โดยไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนจำนวน 15 % (30 ล้านบาท) และไถ่ถอนหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จำนวน 18,900,200 หุ้น เพื่อขายและชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวน และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดหุ้นกู้รุ่น TLUXE 198 AA จากเดิมที่ครบกำหนด 2 กรกฎาคม 2563 เป็นครบกำหนด 2 กรกฎาคม 2564 โดยไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนจำนวน 20 % (63.9 ล้านบาท)
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น PPPM 213 A เรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE198A เรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1
 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 209,200,252 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,126,101,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 916,901,123 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
 • ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเปล่า ที่จังหวัดสมุทรสงคราม และหุ้นบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด ออกจากการเป็นหลักประกันและนำเครื่องจักรที่จังหวัดสงขลา มาเป็นหลักประกันแทน สำหรับหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE205A

 

2565

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,230,942,424 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,719,376,743 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,230,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,950,319,167 บาท
  (1) เพื่อรองรับการเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
  (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (PPPM W 5 )
  (3) เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM W 4 )
  (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 • ไถ่ถอนหุ้นกู้ รุ่น PPPMPPPM213A ก่อนกำหนดทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 186,840,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่บริษัทชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย
 • ไถ่ถอนหุ้นกู้ รุ่น TLUXETLUXE198AA ก่อนกำหนดทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 225,720,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่บริษัทชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย
 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,275,078,053 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,950,319,167 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 12,675,241,114 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
  (1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
  (2) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (PPPM WW5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,675,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,975,241,114 บาท เพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
 • ไถ่ถอนหุ้นกู้ รุ่น TLUXE 205 A ก่อนกำหนดบางส่วน เป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่บริษัทชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย
 • ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์

2532

สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าและโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2536

เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึ้น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

2541

ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ

2542

เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

2544

บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002

2546

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และโรงงานอาหารกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย

2550

โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงทำให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ

2552

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม

2554

ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs

เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยดำเนินการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในจังหวัดกาญจนบุรี และดำเนินการเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งในจังหวัดชุมพร

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Company Performance Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 96.43 จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

2557

 • มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 97.79 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขอบข่ายของการรับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อถือในผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท

2559

 • ทำสัญญาจองพื้นที่เพื่อเช่าพื้นที่ในโครงการพีเพิลพาร์ค อ่อนนุช (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
 • จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์อินเวสเมนต์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส โดยบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
 • จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์โฮลดิ้งจากัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง โดยบริษัท ทีลักซ์อินเวสเมนต์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
 • ซื้อกิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 ยูนิต) จากบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น
 • ซื้อกิจการจากบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจานวน 8 ยูนิต
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยลักซ์ ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด และในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดอินคอปอเรชั่น จำกัด ให้แก่ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • จัดตั้งบริษัท เอ็มลักซ์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (M LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ร่วมทุน (Joint VentureVenture) กับบริษัท เซโตอูจิเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75
 • จัดตั้งบริษัท โอโตเมยามา จำกัด นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
 • จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยบริษัท ซูโม่พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

2562

 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 844,576,031 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687563,050,687 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,126,101,3751,126,101,375 บาท
  (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
  (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant RO)
 • ยกเลิกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนาม กับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ จำกัด ในโครงการชื่อ “ โครงการริเวอร์ไซด์ ”
 • ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ยกเลิกคณะกรรมการการลงทุน
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดของหุ้นกู้รุ่น Tluxe 198 A จากเดิมที่ครบกำหนด 2 สิงหาคม 2562 เป็นครบกำหนด 2 กรกฎาคม 2563
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น Tluxe 205 A ให้ในการนำหุ้น Tluxe Power เข้าเป็นหลักประกันเพิ่มเติม
 • ปิดบริษัทย่อย P Prime Singapore PTE. LTD. (บริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์)

 

2564

 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE213A ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมที่ครบกำหนด 18 มีนาคม 2564 เป็นครบกำหนด 18 มีนาคม 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 8.598.59ต่อปี และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการดารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE205A ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมที่ครบกำหนด 8 พฤษภาคม 2564 เป็นครบกำหนด 8 พฤษภาคม 25666 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 7.067.06ต่อปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเครื่องจักรที่ใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้
 • แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE198A ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมที่ครบกำหนด 2 กรกฏาคม2564 เป็นครบกำหนด 2 กรกฏาคม25666และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 2 พฤษภาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 7.837.83ต่อปี และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการดารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
 • ยกเลิกข้อตกลงเรื่องการชำระส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้รุ่น TLUXETLUXE205A
 • เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบล หนองชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,669,041,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 916,901,123 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,585,942,424 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right OfferingOffering)
 • แก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM W 4 ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้
 • ยกเลิกสำนักงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนน พระราม 2 (กม.71) ตำบล บางขันแตก อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,585,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3 095 942 424 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
 • ปิดบริษัทย่อย Wind Power A Co.,Ltd . (บริษัทย่อยที่ประเทศฮ่องกง)