ประวัติบริษัทที่สำคัญ

ประวัติบริษัทที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

2530

ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งจากประเทศไต้หวัน และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

2533

เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยการลดการนำเข้าอาหารสัตว์นํ้า

2537

ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547

ขยายกำลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 21.43

2548

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

2551

หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเปลี่ยนฐานการผลิตมายังโรงงานเพชรบุรี

2555

บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ) จากสถาบัน ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2556

 • ลงทุนในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
 • เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ

2558

 • แต่งตั้งพลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 • ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา
 • ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A&W โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • ปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการพลังงานความร้อน Geothermal ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559

2560

 • เดือนมีนาคม บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ณ เมืองเปบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ภายใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (SNS POWER)
 • เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ยูนิต
 • เดือนเมษายน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 • เดือนเมษายน มีมติแต่งตั้ง ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ และพันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • เดือนกรกฎาคม ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 260.5 ล้านบาท
 • เดือนสิงหาคม บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal จำนวน 2 โครงการ
 • เดือนกันยายนบริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท 4 บริษัท ดังนี้ -Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power -Fino Binary -NIS Binary -Dual Energy Binary -Lena Power Station
 • เดือนกันยายน พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแต่งตั้งดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน และแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เดือนตุลาคม ลงทุนเข้าซื้อบริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (P Green Energy Co.,Ltd.) (ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น)
 • เดือนพฤศจิกายน ได้ชำระคืนหุ้นกู้ จำนวนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท(ไม่รวมดอกเบี้ย) (อ้างถึงเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท)
 • เดือนธันวาคม ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ณ เมืองเปบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวน 9 โครงการ

2561

ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อย่างสมบูรณ์ ประจำไตรมาส 1/2018

 • เดือนกันยายน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีพีไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การบริหารงาน ได้แก่ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด

2563

เดือน กุมภาพันธ์

- แต่งตั้ง นางน้ำค้าง พึ่งทอง เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เดือน มิถุนายน

-แต่งตั้ง นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

เดือน กรกฎาคม

-นายบุญจริง ชลวิโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

-นายวุณ อัตถากร  ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-พลโทกฤษณะ วโรภาษ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ

-ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการการดูแลต่างประเทศ

 

2532

สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าและโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2536

เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึ้น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

2541

ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ

2542

เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้าแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

2544

บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002

2546

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และโรงงานอาหารกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย

2550

โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงทำให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ

2552

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม

2554

ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs

เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยดำเนินการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในจังหวัดกาญจนบุรี และดำเนินการเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งในจังหวัดชุมพร

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Company Performance Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 96.43 จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

2557

 • มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 97.79 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขอบข่ายของการรับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อถือในผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท

2559

 • เดือนมกราคมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
 • เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) (“ACAP”) มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท และบริษัททำสัญญาจองพื้นที่เพื่อเช่าพื้นที่ในโครงการพีเพิล พาร์ค อ่อนนุช ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จำนวน 8 ห้องมีกำหนดระยะเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ให้เป็น PET CENTER
 • เดือนกุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
 • เดือนเมษายน จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อกิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal 4 ยูนิต) จากบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น
 • เดือนมิถุนายน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal PPSN จำนวน 2 ยูนิต สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD) และ บริษัทได้ซื้อกิจการจากบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal จำนวน 8 ยูนิต และบริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยลักซ์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอปอเรชั่น จำกัด ให้แก่ บริษัทนิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) ผ่านบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น
 • ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ได้จัดตั้งบริษัท โอโตเมยามา จำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ) ส่วน บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด) เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่

2562

เดือน กรกฎาคม
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 281.5 ล้านหุ้น

เดือน สิงหาคม
- แต่งตั้ง นายปริน ชนันทรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
- แต่งตั้ง นายวุณ อัตถากร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร
- แต่งตั้ง นายประวีณ ดีขจรเดช เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
- แต่งตั้ง นายบุญจริง ชลวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้ง นายธีระ กิติจารุรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

เดือน มิถุนายน
-ได้ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่า บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

 

2564

 • เดือน กุมภาพันธ์ - นางกนกวัลย์ วรรณบุตร  และนางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทย่อย

เดือน ตุลาคม

 • นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ผ่านการรับรองต่ออายุครั้งที่ 2 ในไตรมาส 3 ประจำปี 2563 (ครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 31 ธ.ค. 66)

เดือน พฤศจิกายน

 • แต่งตั้ง นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • แต่งตั้ง นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
 • นายธีระ กิติจารุรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เดือน ธันวาคม - แต่งตั้ง นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร