ทีมงานของเรา

สาส์นจากประธานกรรมการ

 

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ในปี 2561 แม้ว่าธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จะยังคงประสบกับอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน  ปัญหาโรคระบาด และราคาผลผลิตสัตว์น้ำที่ผันผวน   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาฐานการตลาดเดิมและขยายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จด้านการเพาะเลี้ยงปลา และสามารถขยายยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารกุ้งคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  กอรปกับการสนับสนุนของภาครัฐในเชิงรุก สร้างการรับรู้ในตลาดโลก “กุ้งไทยดีที่สุดในโลก” เป็นอาหารที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตและส่งออกกุ้งของไทย

อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ ในการมุ่งสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  พร้อมตั้งบริษัทย่อยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลักดันธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกำไร  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมชุมชนและสังคม ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ   และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น  รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ  ลูกค้า  คู่ค้า  ชุมชน  และพนักงาน   ภายใต้กรอบจริยธรรมอันดีตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  ส่วนรวม และเศรษฐกิจของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณ ผู้ถือหุ้น  พันธมิตรทางธุรกิจ  สถาบันการเงิน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีเสมอมา   ตลอดจนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟื่อง

ประธานกรรมการบริษัท

** หมายเหตุ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

คณะกรรมการ

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง

ประธานกรรมการ บริษัท

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการ

นายธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการอิสระ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการบริหาร

นายธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการบริหาร

นายประวีณ ดีขจรเดช

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

ประธานคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

นายธีระ กิติจารุรัตน์

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชาญชัย นุชเรือน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประวีณ ดีขจรเดช

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร