ทีมงานของเรา

สาส์นจากประธานกรรมการ

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและข้อจำกัดของทรัพยากร ทำให้การดำเนินธุรกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TLUXE จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาการเติบโตขององค์กรบนหลักการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยธุรกิจต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมและคืนสู่สังคมด้วย ภายใต้แนวคิด “Creator of the Future”

ในปี 2560 นับเป็นอีกปีที่บริษัทภาคภูมิใจ โดยการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ BAP หรือ Best Aquaculture Practices ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน Aquaculture Certification Council (ACC) ของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่พิสูจน์ความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม(Environment) และสังคม (Community) ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ใส่ใจกับความปลอดภัยของสินค้าอาหาร (Food Safety) โดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ (Traceability) TLUXE ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้ง ซึ่งการได้รับมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทเป็นเกรดพรีเมียม ทำให้ยอดขายบริษัทเติบโตขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ

ส่วนผลประกอบการในปี 2560 ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะธุรกิจหลักของ TLUXE ด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยรายได้จากการขายอาหารกุ้งเติบโตขึ้น 77.82 % ถึงแม้ส่วนแบ่งในตลาดยังอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ตาม ด้วยความอุตสาหะของทุกฝ่ายไม่ว่าโรงงานผลิต ฝ่ายบริหาร การตลาด ทำงานกันอย่างทุ่มเท ทำให้สามารถเพิ่มผลการประกอบการได้อย่างน่าพอใจ ถึงแม้จะประสบปัญหาสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคของเกษตรกรบ้างก็ตาม TLUXE ไม่หยุดการพัฒนากิจการของเรา ในปีใหม่นี้เราได้ตั้งเป้าในการผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความมั่นใจว่า บริษัทสามารถทำได้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

และอีกก้าวสำคัญของบริษัท ด้วยวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่มองการณ์ไกลด้านพลังงานทางเลือก ที่มีแนวโน้มดีมากในอนาคต พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักซึ่งมีข้อจำกัดมากขึ้น ทำให้ในปีนี้ TLUXE เพิ่มการลงทุนในพลังงานทางเลือก ได้ไปลงทุนด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานลมในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสร้างผลประกอบการให้กับ TLUXE ได้อย่างน่าพอใจ

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน คู่ค้าธุรกิจ องค์กรเอกชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณค่า โดยบริษัทพร้อมให้คำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งคำนึงถึงสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและอยู่เคียงข้างกับประเทศชาติสืบไป

** หมายเหตุ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

คณะกรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

กรรมการ

น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป

กรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการอิสระ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการอิสระ

นายธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ
นายวรุณ อัตถากร
กรรมการ
นายบุญจริง ชลวิโรจน์
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายบุญจริง ชลวิโรจน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

นายวรุณ อัตถากร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการบริหาร
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการบริหาร
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการบริหาร
นายธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการบริหาร
นายประวีณ ดีขจรเดช
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชาญชัย นุชเรือน
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายประวีณ ดีขจรเดช
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร