ทีมงานของเรา

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่ง จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)     ที่ส่งผลกระทบโดยกว้าง ตั้งแต่ต้นปี และในช่วงปลายปี ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการบริโภคกุ้งลดลง เกษตรกรไม่สามารถจับกุ้งเพื่อออกจำหน่ายได้ จากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค Covid-19           ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งภายในประเทศ และระหว่างประเทศสำหรับการส่งออกกุ้ง

อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ แต่รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปี 2562   ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้า  พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร  ให้ได้ประสิทธิภาพ และผลผลิตที่สูงขึ้น  เพื่อให้เกษตรกรและลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  ตามปณิธานที่ตั้งมั่นของบริษัทฯ ในการอยู่ “เคียงคู่เกษตรกรไทย” รวมถึงความพยายามและทุ่มเทของพนักงานทั้งองค์กร         ในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้อย่างเหมาะสม  ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ลง เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า  คู่ค้า  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน และสังคมโดยรวม

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและ             ผู้มีอุปการคุณ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ดิฉันจะก้าวเดินไปข้างหน้ากับทุกท่าน เพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จต่อไป

นางน้ำค้าง  พึ่งทอง

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง

ประธานกรรมการ บริษัท

คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์

กรรมการอิสระ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการอิสระ

คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการอิสระ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

กรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

ประธานกรรมการบริหาร

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการบริหาร

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการบริหาร

นายธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการบริหาร

นายประวีณ ดีขจรเดช

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชาญชัย นุชเรือน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประวีณ ดีขจรเดช

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร