ทีมงานของเรา

สารจากประธานกรรมการ

ในช่วงในปี 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายๆ อย่างเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19 ) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปี 2565 การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา และส่งผลต่อกระแสเงินสดในการดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน ทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการจำหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ภิภพ (Geothermal Power Plants) ของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกลับมามุ่งเน้นธุรกิจหลัก คือผลิตอาหารสัตว์น้า และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งบริษัทมีความชำนาญในธุรกิจอาหารสัตว์น้ามากกว่า 35 ปี และเป็นผู้ผลิตรายสำคัญในตลาดอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ท้ายสุดในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมมือร่วมใจในการผลักดัน ฝ่าฟันอุปสรรค และร่วมพัฒนาองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในบริษัทมาโดยตลอด และต่อจากนี้ไปบริษัทขอให้มั่นใจในแผนงานการดำเนินธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใส่ใจสังคมรอบข้าง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์น้า และอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแผนงานที่วางไว้

นางน้ำค้าง พึ่งทอง
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง

ประธานกรรมการ

คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์

กรรมการอิสระ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการอิสระ

คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการอิสระ

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

กรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ

คุณพงษ์ศักดิ์ เหมะทัพพะ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม

ประธานกรรมการบริหาร

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์

กรรมการบริหาร

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการบริหาร

คุณธีระ กิติจารุรัตน์

กรรมการบริหาร

คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลโท กฤษณะ วโรภาษ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณธีระ กิติจารุรัตน์

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร