วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง

เราเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งในธุรกิจนี้ถือเป็นกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร…เพื่อสร้างผลผลิตสำหรับบริโภค ที่มีคุณภาพสูง ที่จะทำให้ผู้คนในสังคม มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน รวมทั้งขยายโอกาส ทางธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Empowering people and animals with innovations in food supply for sustainable life

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง

การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ หรือ Geothermal และพลังงานลม (Wind Energy) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมพลังงานสะอาด จากธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้โลก

Empowering communities with innovations in energy for sustainable living and environment

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เติบโตเร็ว พร้อมเพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และเศรษฐกิจ

Empowering businesses with high profit opportunity and fast growing for sustainable community and economy