วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ด้วยประสบการณ์ในด้านอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงมากว่า 36 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยการพัฒนาคุณค่ามาสู่เครือข่ายลูกค้าอันทรงเกียรติ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น แต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงานของเรา ตั้งแต่ การค้นคว้าพัฒนา ไปจนถึงการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขาย เราดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักสามประการ ดังนี้

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมผู้คนและชุมชนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. รักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศและบุคลากรของเราด้วยการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริมนัยยะของความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมผ่านนวัตกรรมที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปใช้กับธุรกิจและกระบวนการทำงานของเรา
 3. กำหนดมาตรฐานและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในเชิงบวกผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งระดับโลก ความเจริญรุ่งเรือง และสวัสดิภาพ

เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ รวมถึงการมองหาธุรกิจที่มีแนวคิดเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความเจริญรุ่งเรือง สู่การเติบโตและความยั่งยืนทั่วโลก

ค่านิยม

 • ส่งเสริมความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดี
  ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ผ่านนวัตกรรมที่โดดเด่น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
 • ติดตามการเติบโตอย่างยั่งยืน
  มั่นใจในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาว ผ่านการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • สร้างคุณค่าด้วยความไว้วางใจ
  เพราะรากฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์
 • ให้ความสำคัญกับผู้คน
  สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความต้องการ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนที่เราดำเนินงาน
 • ใฝ่รู้อยู่เสมอ
  โอบรับสิ่งที่ไม่รู้จัก ศึกษาและสำรวจอย่างต่อเนื่อง เราตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้า การเติบโต และนวัตกรรมต่อไป

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
- จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยการดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้ คือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล

เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม

อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน