วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน

พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

พันธกิจ

 • ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง
  เราเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งในธุรกิจนี้ถือเป็นกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร…
  เพื่อสร้างผลผลิตสำหรับบริโภค ที่มีคุณภาพสูง ที่จะทำให้ผู้คนในสังคม มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน รวมทั้งขยายยโอกาส
  ทำงธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  Empowering people and animals with innovations in food supply for sustainable life
 • การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ หรือGeothermal และพลังงานลม (Wind Energy)
  ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนำคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมพลังงานสะอาด
  จากธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้โลก
  Empowering communities with innovations in energy for sustainable living and environment
 • การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เติบโตเร็ว พร้อมเพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้ำในธุรกิจ
  ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และเศรษฐกิจ
  Empowering businesses with high profit opportunity and fast growing for sustainable community and economy

ค่านิยม

 • คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  :  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • ระเบียบวินัย (Discipline) :  มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
 • การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)  :  ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)  :  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
 • การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)  :  การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องด้วยที่ออกมาควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุอันตราย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
- จัดทำ และทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จะปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ให้มีความตระหนัก และช่วยการดูแลรักษาและปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องขยายผลไปยังพนักงานทุกคน ทุกระดับ และพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งยังเป็นโรงงานอาหารกุ้งแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP จึงนับได้ว่าไทยลักซ์เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ของไทย รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และสามารถดำเนินงานตามนโบายที่ตั้งไว้ คือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาล

เหนือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม

อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน