นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งปี 2530 เพื่อประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
ปัจจุบัน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,126,101,375 บาท และมีทุนชำระแล้ว 688,052,034 บาท

 

ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน

PPPM

Loading...

__________

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
- Loading...
__________

ราคาเฉลี่ย
Loading...

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

(Loading...) (Loading...)

__________

มูลค่า ('000 บาท)
Loading...
__________

ปริมาณ (หุ้น)
Loading...

สูงสุด – ต่ำสุด

Loading... - Loading...

__________

ราคาเสนอซื้อ - ราคาเสนอขาย
Loading... - Loading...
__________

ข้อมูลล่าสุด
Loading...

ข่าวบริษัท

ข่าวใหม่

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมของทุกรอบปีโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของผลกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลขาดทุนสะสม และ เงินสำรองตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่าย เป็น เงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมี อัตราน้อยกว่าที่กำหนดหรืองดเว้นการ จ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้น อยู่กับ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้ง ความจำเป็นและความ เหมาะสม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผล (บาท/หุ้น)วันผลประกอบการ
-งดจ่ายปันผล01/07/2560 - 31/12/2560

ข้อมูลทางการเงิน

Price (บาท)52 Weel High/LowP/E (X)P/BV (X)Paid-up (ลบ.)Market Cap (ลบ.)EV (ลบ.)EBITDA (ลบ.)EV/EBITDA
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/03/2560 ประเภทปิดสมุดทะเบียน : XM
* ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่24 มีนาคม 2560 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 688,052,034 หุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1นายปริน ชนันทรานนท์104,332,49515.16
2นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ42,388,5046.16
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,866,0465.94
4UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED29,892,3554.34
5นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต29,030,0004.22
6น.ส.ยุวดี วชิรปภา28,995,2004.21
7นายธีระ กิติจารุรัตน์25,541,1353.71
8นางลีนา วนวิทย์21,207,0003.08
9นายธานิน สัจจะบริบูรณ์19,958,2002.90
10บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)19,325,5502.81
11MR.SHOGO FUKUOKA15,000,0002.18
12นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ14,941,0402.17
13นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ12,718,9701.85
14นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย8,900,8001.29
15นางสรีญา ชัยกิตติศิลป์7,145,0001.04
16นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร7,050,0531.02
17น.ส.พิมพ์สุดา สุทธิสงค์6,210,0900.90
18นายกฤช พนารัตน์5,559,0000.81
19นายชิติพัทธ์ ธรรมกาศ4,752,0000.69
20น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว4,411,0000.64
21นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์4,248,8000.62
22นายชนินทร์ ถาวรธวัช4,160,0000.60
23น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร4,100,0900.60
24นายวิเชษฐ์ วิทยาโกวิท3,995,9000.58
25นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร3,800,2300.55
26นายดิเรก พาณิชย์ไกวัลโกศิล3,755,9500.55
27น.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์3,480,0000.51

เอกสารดาวน์โหลด

-