จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพแบบง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานในองค์กรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมไม่ว่าจะ •การ Resize รูปภาพ •การตั้งรูปภาพด้วยคำสั่ง Crop •การปรับหมุนรูปภาพ •การปรับภาพสีเป็นภาพขาวดำ •การปรับความสว่างและความเข้มของแสง •การสร้างสไลด์โชว์รูปภาพ •การสร้างวีดีโอแสดงรูปภาพ (Video Thumbnails Gallery) •การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ซึ่งส่งผลให้พนักงานในองค์กรนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธภาพในการทำงาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่4

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่4 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 7 เรื่อง พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

จัดอบรมหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เน้นพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะต่าง ๆ ในการขับรถยกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถยก เคลื่อนย้ายสินค้า และควบคุมรถยกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม และ บริเวณลานขึ้นลงวัตถุดิบกุ้ง บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์” โดยมีการบรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตในกุ้ง ช่วยให้อัตรารอดสูง กระตุ้นให้กุ้งกินอาหาร นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูกุ้งที่ป่วยเป็นโรคและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้กุ้งโตเร็ว ทำไซส์ได้ตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งด้านการพัฒนาสูตรอาหารอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ช่วยให้อายุการเลี้ยงในแต่ละรอบสั้นลง ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงลดลง เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเมธากรณ์ โฮ้เต้กิ้ม ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ร่วมแบ่งปันเทคนิควิธีการเลี้ยงต่างๆ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ เรื่องการเตรียมบ่อ, การจัดการน้ำ, การจัดการกุ้ง, การจัดการอาหาร และการจัดการการเลี้ยงอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขี้ขาว ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ บ้านตาลหอม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) ครั้งที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยเน้นถึงการให้ความสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชนสมัยใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพในกับองค์กรได้ รวมทั้งเข้าใจเทคนิคสำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรได้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

1 2 3 10